מדריך שחרור חסימות נייר תקוע בטונר

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.

לחץ על קישור זה כדי לפתוח הנפשה של שחרור חסימות נייר.

אזור מנגנון ההיתוך חם. היזהר בעת הסרת נייר מההתקן.

  1. פתח את המכסה הקדמי ע"י לחיצה על הכפתור האפור(נקודה1) בצד שמאל של המדפסת.
  2. משוך החוצה את מחסנית הטונר.
  3. הסר את הנייר שנתקע על-ידי משיכתו החוצה בזהירות.
  4. הכנס את מחסנית הטונר וסגור את המכסה הקדמי.
  5. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.